Totalconsult.no

Selge gull

Selge gull

I Norge har vi opplevd store svingninger i aksjemarkedet. Grunnen til disse svingningene er enkelt og greit den fallende oljeprisen. Ettersom Norge har en svært oljeavhengig økonomi, har vi fått store ringvirkninger av det faktum at oljeprisen har falt helt ned i rundt 40 kroner per fat. En slik brems i økonomien fører til flere blir permittert, selskaper legger ned og investeringer fra privatpersoner synker. Etter en slik oljebrems følger hovedsakelig en substitusjon fra volatile investeringer til mindre volatile investeringer – som for eksempel råvarer – og dermed gull. Dette har fører til at gullprisen stiger.

Hvorfor gullprisen stiger

1200px-400-oz-Gold-Bars-AB-01Det er velkjent, og til og med empirisk bevist, at når aksjemarkedet går dårlig stiger gullprisen. Dette med den enkle logikk at når markedet er negative til aksjer ønsker de å selge seg ut av disse. Men hvor skal de nå plassere pengene? Det vanlige er å plassere pengene i fysiske råvarer, ettersom disse anses som mindre volatile enn aksjer. Den fysiske råvaren gull blir ofte ansett som et naturlig alternativ til aksjer, ettersom de de har høyere verdi per kilo enn andre fysiske råvarer, altså er de lettere å oppbevare. Dette fører til at gullprisen stiger. Ettersom aksjemarkedet har falt noe tilbake det siste året har også gullprisen steget merkbart, dette har følgelig gitt god fortjeneste på å selge gull. Folk har rett og slett ønsket å plassere pengene sine i tryggere havner enn i det volatile aksjemarkedet vi har opplevd de seneste årene, hvilket har ført til denne utviklingen.

Timingen ved salget

Som nevnt vil hvilken konjunktur verdensøkonomien er i, kombinert med andre makroøkonomiske forhold, være avgjørende for prisene på forskjellige aktiva som råvarer, valuta og verdipapirer. Slik situasjonen er idag har gull steget omtrent 22% det siste året, som gir indikatorer på at økonomien er preget av nedgangskonjunktur. I forhold til timingen når det gjelder salg av gull eller ei, er dette selvsagt umulig å si. Ingen vet om nedgangskonjunkturen kommer til å fortsette, stoppe eller snu. Allikevel vil det være naturlig at mange av dem som sitter med gull nå har en god avkastning ved et eventuelt salg, som også tilsier at timingen av salget faktisk kunne vært dårligere. Når det gjelder salg av råvarer det fristende å tenke at såkalt merverdiavgift ikke vil inntreffe. Det er imidlertid ikke slik, da dette inntrer også ved kjøp og salg av gull. Oppsummert kan man ihvertfall konkludere med at råvarer, og da spesielt gull, går en veldig spennende fremtid i møte.

ultimate-pro